Permohonan Berhenti Keanggotaan

Menarik Diri

Anggota boleh menarik diri daripada KPATB ini dengan memberi notis bertulis 12 bulan terlebih dahulu kepada Lembaga. Atas sebab yang munasabah.

Syarat-syarat Permohonan

  • Tidak mempunyai sebarang baki pinjaman yang tertunggak
  • Tidak menjamin mana-mana anggota dalam KPATB

Dokumen-dokumen Sokongan

  • Salinan MyTentera¬†
  • Atau salinan kad pengenalan

NOTA:
Sila Cetak Borang Permohonan Berhenti Keanggotaan. Borang Yang Lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad.